Budowa trasy północno- zachodniej w Bochni – etap II:

Inwestycja obejmuje budowę nowej drogi oraz przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań. Część istniejących dróg zostanie zmodyfikowana i dostosowana do istniejących potrzeb lub częściowo zlikwidowana. Przedmiotowa inwestycja drogowa poprawi komunikację wewnętrzną między północno- wschodnią, a południowo- zachodnią częścią miasta z jednoczesnym polepszeniem bezpieczeństwa i warunków ruchu w ścisłym centrum miasta Bochnia. Budowa nowego odcinka ulicy miejskiej stworzy alternatywę dla ruchu wewnętrznego w tej części miasta oraz ruchu tranzytowego samochodów osobowych odbywającego się na kierunku DW 965 – DK4. Projektowana ulica stanowić będzie ostatni fragment nowego połączenia drogowego, od ul. Poniatowskiego przez ul. Karosek, aż do skrzyżowania ul. Nowy Świat i Armii Krajowej oraz dalej do ul. Brodzińskiego. Inwestycja jest nadzorowana przez zespół inspektorski Archi Projekt Biuro Projektowe s.c.

20180913_081134 20180913_081137

Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nadzór inwestorski

Firma Archi Projekt sprawowała nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą tj.: 1) instalacjami wewnątrz budynku: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 2) budową zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej wraz z drenażem i zbiornikami retencyjnymi,  oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej, 3) przebudową zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych: wodociągowej, elektroenergetycznej, 4) budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, 5) rozbudową sieci: wodociągowej wraz z dwoma hydrantami nadziemnymi DN 80, 6) przebudową sieci: gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej, 7) wraz z  budową  zjazdu  publicznego,  przebudową zjazdu publicznego,  układem komunikacji wewnętrznej i miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, murem oporowym, schodami terenowymi,  8) wraz z rozbiórką dwóch budynków garażowych i budynku gospodarczego,
Parametry techniczne – budynek sali gimnastycznej: Powierzchnia zabudowy: 1601.00 m2, Powierzchnia użytkowa: 2220.08 m2, Długość: 45.06 m, Szerokość: 40.20 m, Wysokość: 11.00 m, Kubatura: 16 500 m3.

Obiekt podzielony jest na dwie części połączone korytarzem – salę gimnastyczną i zaplecze szatniowe wraz z kortami do squasha, siłownią i salą do aerobiku. Budynek w części z salą gimnastyczną będzie jednokondygnacyjny, natomiast w drugiej części trzykondygnacyjny (w tym poddasze techniczne). Główne wejście do budynku, a zarazem wyjście ewakuacyjne, zlokalizowano od strony północno – wschodniej. Od strony południowo-zachodniej zlokalizowano 2 wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia sali gimnastycznej. Komunikacja użytkowników będzie się odbywać poprzez klatkę schodową umieszczoną w zachodniej części budynku.

Niebawem obiekt zostanie przekazany do użytkowania.

 

WESOŁEGO ALLELUJA

wesołego alleuja

                                                    życzy ARCHI PROJEKT BIURO PROJEKTOWE S.C.

PSZOK

Format Galeria

Koncepcja Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, w skrócie PSZOK, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Gminy może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).