Nowości HomeKONCEPT

Projekty HomeKONCEPT

Nowoczesne projekty domów powstają dzięki bogatemu doświadczeniu projektantów oraz architektów, z którymi nawiązaliśmy owocną współpracę. Obiekty mieszkalne wybudowane na podstawie  gotowych projektów domów autorstwa HomeKONCEPT wyróżniają się nowoczesnym wyglądem oraz innowacyjnymi pomysłami, które nadają każdej realizacji indywidualny i nowatorski charakter. Przeszklenia połączone z przestronnymi wnętrzami wychodzącymi na ogród gwarantują komfort oraz funkcjonalność.

 

Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA”

Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA”
realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

20181019_131800

Rozpoczynamy kolejne ciekawe zadanie – nadzór inwestorski nad Rewitalizacją centrum miasta Bochnia.

Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach:
1) Etap I – ul. Solna, ul. Sutoris, ul. Dominikańska, ul. Św. Kingi wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie badań archeologicznych na płycie rynku;
2) Etap II – ul. Wąska i Rynek wraz z pierzejami północną, południową i wschodnią wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną;
3) Etap III – ul. Wolnica i ul. Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
techniczną.

Zakres robót obejmuje m.in.:
– roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– wykonanie nawierzchni,
– remont, przebudowa układu komunikacyjnego,
– budowa fontanny multimedialnej,
– budowa ekspozycji ruin ratusza,
– remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego,
– demontaż istniejących instalacji,
– przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
– remont i przebudowę sieci wodociągowej,
– remont i przebudowę sieci gazowej,
– remont i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
– rozbudowę i przebudowę sieci elektrycznej(oświetlenie uliczne) wraz z zasilaniem infrastruktury
technicznej,
– budowę i remont przyłączy wod-kan,
– budowa i montaż małej architektury,
– wycinki, nasadzenia drzew i krzewów,
– oznakowanie pionowe i poziome.
a także realizowanych na postawie Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 819/2017 z dnia 1 grudnia 2017r. na: budowę, rozbudowę oraz
wykonanie robót budowlanych dotyczących: Rynku i ulicy Wąskiej – w zakresie:
– budowy fontanny multimedialnej,
– budowy ekspozycji ruin ratusza,
– budowy ekspozycji brył solnych,
– remontu (renowacja konserwatorska wraz z przebudową postumentu) pomnika Króla Kazimierza Wielkiego,
– budowy tarasów kompozytowych,
– budowy schodów terenowych,
– budowy elementów małej architektury,
– montażu elementów małej architektury,
– remontu i przebudowy układu komunikacyjnego,
– przebudowy i rozbudowy instalacji oświetlenia wraz z zasilaniem infrastruktury technicznej,
– budowy przyłączy wod.-kan. i remontu przyłączy wod.-kan.

 

Budowa trasy północno- zachodniej w Bochni – etap II:

Inwestycja obejmuje budowę nowej drogi oraz przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań. Część istniejących dróg zostanie zmodyfikowana i dostosowana do istniejących potrzeb lub częściowo zlikwidowana. Przedmiotowa inwestycja drogowa poprawi komunikację wewnętrzną między północno- wschodnią, a południowo- zachodnią częścią miasta z jednoczesnym polepszeniem bezpieczeństwa i warunków ruchu w ścisłym centrum miasta Bochnia. Budowa nowego odcinka ulicy miejskiej stworzy alternatywę dla ruchu wewnętrznego w tej części miasta oraz ruchu tranzytowego samochodów osobowych odbywającego się na kierunku DW 965 – DK4. Projektowana ulica stanowić będzie ostatni fragment nowego połączenia drogowego, od ul. Poniatowskiego przez ul. Karosek, aż do skrzyżowania ul. Nowy Świat i Armii Krajowej oraz dalej do ul. Brodzińskiego. Inwestycja jest nadzorowana przez zespół inspektorski Archi Projekt Biuro Projektowe s.c.

20180913_081134 20180913_081137

Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nadzór inwestorski

Firma Archi Projekt sprawowała nadzór inwestorski nad realizacją zadania p.n. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą tj.: 1) instalacjami wewnątrz budynku: wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 2) budową zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej wraz z drenażem i zbiornikami retencyjnymi,  oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej, 3) przebudową zewnętrznych odcinków instalacji wewnętrznych: wodociągowej, elektroenergetycznej, 4) budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, 5) rozbudową sieci: wodociągowej wraz z dwoma hydrantami nadziemnymi DN 80, 6) przebudową sieci: gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej, 7) wraz z  budową  zjazdu  publicznego,  przebudową zjazdu publicznego,  układem komunikacji wewnętrznej i miejscami postojowymi, powierzchniami utwardzonymi, murem oporowym, schodami terenowymi,  8) wraz z rozbiórką dwóch budynków garażowych i budynku gospodarczego,
Parametry techniczne – budynek sali gimnastycznej: Powierzchnia zabudowy: 1601.00 m2, Powierzchnia użytkowa: 2220.08 m2, Długość: 45.06 m, Szerokość: 40.20 m, Wysokość: 11.00 m, Kubatura: 16 500 m3.

Obiekt podzielony jest na dwie części połączone korytarzem – salę gimnastyczną i zaplecze szatniowe wraz z kortami do squasha, siłownią i salą do aerobiku. Budynek w części z salą gimnastyczną będzie jednokondygnacyjny, natomiast w drugiej części trzykondygnacyjny (w tym poddasze techniczne). Główne wejście do budynku, a zarazem wyjście ewakuacyjne, zlokalizowano od strony północno – wschodniej. Od strony południowo-zachodniej zlokalizowano 2 wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia sali gimnastycznej. Komunikacja użytkowników będzie się odbywać poprzez klatkę schodową umieszczoną w zachodniej części budynku.

Niebawem obiekt zostanie przekazany do użytkowania.

 

WESOŁEGO ALLELUJA

wesołego alleuja

                                                    życzy ARCHI PROJEKT BIURO PROJEKTOWE S.C.

PSZOK

Format Galeria

Koncepcja Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów, w skrócie PSZOK, to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Gminy może oddać nieodpłatnie odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.) gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, tetrapaki).