Świadectwa energetyczne budynków

Kiedy wymagane jest sporządzenie świadectwa energetycznego,  a kiedy nie?

Świadectwo energetyczne musi zostać sporządzone, gdy budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie sprzedawany lub wynajmowany. Obowiązek ten został wyszczególniony w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków już w 2015 roku, a wcześniej taki zapis znajdował się w Prawie budowlanym. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo energetyczne wymagane jest również w momencie przekazania do użytkowania budynku nowego.

Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnieni są inwestorzy/właściciele budynków:

  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
  • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
  • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Biuro Archi Projekt wykonuje świadectwa energetyczne. W biurze są zatrudnieni projektanci posiadający uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wpisani do wykazu osób uprawnionych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

se_page-0001

No Comments

Post a Comment