Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA”

Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA”
realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

20181019_131800

Rozpoczynamy kolejne ciekawe zadanie – nadzór inwestorski nad Rewitalizacją centrum miasta Bochnia.

Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach:
1) Etap I – ul. Solna, ul. Sutoris, ul. Dominikańska, ul. Św. Kingi wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie badań archeologicznych na płycie rynku;
2) Etap II – ul. Wąska i Rynek wraz z pierzejami północną, południową i wschodnią wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną;
3) Etap III – ul. Wolnica i ul. Mickiewicza wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
techniczną.

Zakres robót obejmuje m.in.:
– roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– wykonanie nawierzchni,
– remont, przebudowa układu komunikacyjnego,
– budowa fontanny multimedialnej,
– budowa ekspozycji ruin ratusza,
– remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego,
– demontaż istniejących instalacji,
– przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,
– remont i przebudowę sieci wodociągowej,
– remont i przebudowę sieci gazowej,
– remont i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
– rozbudowę i przebudowę sieci elektrycznej(oświetlenie uliczne) wraz z zasilaniem infrastruktury
technicznej,
– budowę i remont przyłączy wod-kan,
– budowa i montaż małej architektury,
– wycinki, nasadzenia drzew i krzewów,
– oznakowanie pionowe i poziome.
a także realizowanych na postawie Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 819/2017 z dnia 1 grudnia 2017r. na: budowę, rozbudowę oraz
wykonanie robót budowlanych dotyczących: Rynku i ulicy Wąskiej – w zakresie:
– budowy fontanny multimedialnej,
– budowy ekspozycji ruin ratusza,
– budowy ekspozycji brył solnych,
– remontu (renowacja konserwatorska wraz z przebudową postumentu) pomnika Króla Kazimierza Wielkiego,
– budowy tarasów kompozytowych,
– budowy schodów terenowych,
– budowy elementów małej architektury,
– montażu elementów małej architektury,
– remontu i przebudowy układu komunikacyjnego,
– przebudowy i rozbudowy instalacji oświetlenia wraz z zasilaniem infrastruktury technicznej,
– budowy przyłączy wod.-kan. i remontu przyłączy wod.-kan.

 

No Comments

Post a Comment